Traditional

登樓望水

鳥啼花發柳含煙,擲卻風光憶少年。
更上高樓望江水,故鄉何處一歸船。

Simplified

登楼望水

鸟啼花发柳含烟,掷却风光忆少年。
更上高楼望江水,故乡何处一归船。

Pronunciation

dēng lóu wàng shuǐ

niǎo tí huā fā liǔ hán yān , zhì què fēng guāng yì shǎo nián 。
gēng shàng gāo lóu wàng jiāng shuǐ , gù xiāng hé chǔ yī guī chuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.