Traditional

登閣

今日天氣佳,登臨散腰腳。
南方宜草木,九月未黃落。
秋郊乃明麗,夕雲更蕭索。
遠遊吾未能,歲暮依樓閣。

Simplified

登阁

今日天气佳,登临散腰脚。
南方宜草木,九月未黄落。
秋郊乃明丽,夕云更萧索。
远游吾未能,岁暮依楼阁。

Pronounciation

dēng gé

jīn rì tiān qì jiā , dēng lín sàn yāo jiǎo 。
nán fāng yí cǎo mù , jiǔ yuè wèi huáng luò 。
qiū jiāo nǎi míng lì , xī yún gēng xiāo suǒ 。
yuǎn yóu wú wèi néng , suì mù yī lóu gé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.