Traditional

登霍山驛樓

廟列前峰迥,樓開四望窮。
嶺鼷嵐色外,陂雁夕陽中。
弱柳千條露,衰荷一面風。
壺關有狂孽,速繼老生功。

Simplified

登霍山驿楼

庙列前峰迥,楼开四望穷。
岭鼷岚色外,陂雁夕阳中。
弱柳千条露,衰荷一面风。
壶关有狂孽,速继老生功。

Pronunciation

dēng huò shān yì lóu

miào liè qián fēng jiǒng , lóu kāi sì wàng qióng 。
lǐng xī lán sè wài , bēi yàn xī yáng zhōng 。
ruò liǔ qiān tiáo lù , shuāi hé yī miàn fēng 。
hú guān yǒu kuáng niè , sù jì lǎo shēng gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.