Traditional

白幹舖別傅用之主簿

我行忽百裏,送客亦已空,傅子獨眷眷,旦暮隨此翁。
謝之不肯去,瘦馬沖北風,泥濺及馬臆,霜飛逼裘茸。
茅店得小語,慨然念年兇,不作兒女悲,道義相磨礱。
我歸亦何為,魚鳥愁池籠。
君乃臺閣人,鸞鳳儀笙鏞。
若耶遶青山,天祿摩蒼穹。
此別各努力,出處何必同。

Simplified

白干舖别傅用之主簿

我行忽百里,送客亦已空,傅子独眷眷,旦暮随此翁。
谢之不肯去,瘦马冲北风,泥溅及马臆,霜飞逼裘茸。
茅店得小语,慨然念年凶,不作儿女悲,道义相磨砻。
我归亦何为,鱼鸟愁池笼。
君乃台阁人,鸾凤仪笙镛。
若耶遶青山,天禄摩苍穹。
此别各努力,出处何必同。

Pronunciation

bái gān pù bié fù yòng zhī zhǔ bù

wǒ xíng hū bǎi lǐ , sòng kè yì yǐ kōng , fù zǐ dú juàn juàn , dàn mù suí cǐ wēng 。
xiè zhī bù kěn qù , shòu mǎ chōng běi fēng , ní jiàn jí mǎ yì , shuāng fēi bī qiú róng 。
máo diàn dé xiǎo yǔ , kǎi rán niàn nián xiōng , bù zuò ér nǚ bēi , dào yì xiāng mó lóng 。
wǒ guī yì hé wéi , yú niǎo chóu chí lóng 。
jūn nǎi tái gé rén , luán fèng yí shēng yōng 。
ruò yé rào qīng shān , tiān lù mó cāng qióng 。
cǐ bié gè nǔ lì , chū chǔ hé bì tóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.