Traditional

百花亭

朱檻在空虛,涼風八月初。
山形如峴首,江色似桐廬。
佛寺乘船入,人家枕水居。
高亭仍有月,今夜宿何如?

Simplified

百花亭

朱槛在空虚,凉风八月初。
山形如岘首,江色似桐庐。
佛寺乘船入,人家枕水居。
高亭仍有月,今夜宿何如?

Pronunciation

bǎi huā tíng

zhū jiàn zài kōng xū , liáng fēng bā yuè chū 。
shān xíng rú xiàn shǒu , jiāng sè sì tóng lú 。
fó sì chéng chuán rù , rén jiā zhěn shuǐ jū 。
gāo tíng réng yǒu yuè , jīn yè sù hé rú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.