Traditional

百花亭晚望夜歸

百花亭上晚裴回,雲影陰晴掩復開。
日色悠揚映山盡,雨聲蕭颯渡江來。
鬢毛遇病雙如雪,心緒逢秋一似灰。
向夜欲歸愁未了,滿湖明月小船回。

Simplified

百花亭晚望夜归

百花亭上晚裴回,云影阴晴掩复开。
日色悠扬映山尽,雨声萧飒渡江来。
鬓毛遇病双如雪,心绪逢秋一似灰。
向夜欲归愁未了,满湖明月小船回。

Pronounciation

bǎi huā tíng wǎn wàng yè guī

bǎi huā tíng shàng wǎn péi huí , yún yǐng yīn qíng yǎn fù kāi 。
rì sè yōu yáng yìng shān jìn , yǔ shēng xiāo sà dù jiāng lái 。
bìn máo yù bìng shuāng rú xuě , xīn xù féng qiū yī sì huī 。
xiàng yè yù guī chóu wèi liǎo , mǎn hú míng yuè xiǎo chuán huí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.