Traditional

盆池

鑿破蒼苔地,偷他一片天。
白雲生鏡裏,明月落階前。

Simplified

盆池

凿破苍苔地,偷他一片天。
白云生镜里,明月落阶前。

Pronunciation

pén chí

záo pò cāng tái dì , tōu tā yī piàn tiān 。
bái yún shēng jìng lǐ , míng yuè luò jiē qián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.