Traditional

相和歌辭·長門怨

空宮古廊殿,寒月照斜暉。
臥聽未央曲,滿箱歌舞衣。

Simplified

相和歌辞·长门怨

空宫古廊殿,寒月照斜晖。
卧听未央曲,满箱歌舞衣。

Pronunciation

xiāng hé gē cí · cháng mén yuàn

kōng gōng gǔ láng diàn , hán yuè zhào xié huī 。
wò tīng wèi yāng qū , mǎn xiāng gē wǔ yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.