Traditional

看梅歸馬上戲作

一點不雜桃李春,一水隔斷車馬塵。
恨不月中香露濕烏巾。

Simplified

看梅归马上戏作

一点不杂桃李春,一水隔断车马尘。
恨不月中香露湿乌巾。

Pronunciation

kàn méi guī mǎ shàng xì zuò

yī diǎn bù zá táo lǐ chūn , yī shuǐ gé duàn chē mǎ chén 。
hèn bù yuè zhōng xiāng lù shī wū jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.