Traditional

看夢得題答李侍郎詩詩中有文星之句因戲和之

看題錦繡報瓊瑰,俱是人天第一才。
好遣文星守躔次,亦須防有客星來。

Simplified

看梦得题答李侍郎诗诗中有文星之句因戏和之

看题锦绣报琼瑰,俱是人天第一才。
好遣文星守躔次,亦须防有客星来。

Pronunciation

kàn mèng dé tí dá lǐ shì láng shī shī zhōng yǒu wén xīng zhī jù yīn xì hé zhī

kàn tí jǐn xiù bào qióng guī , jù shì rén tiān dì yī cái 。
hǎo qiǎn wén xīng shǒu chán cì , yì xū fáng yǒu kè xīng lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.