Traditional

睡覺偶吟

官初罷後歸來夜,天欲明前睡覺時。
起坐思量更無事,身心安樂復誰知?

Simplified

睡觉偶吟

官初罢后归来夜,天欲明前睡觉时。
起坐思量更无事,身心安乐复谁知?

Pronunciation

shuì jué ǒu yín

guān chū bà hòu guī lái yè , tiān yù míng qián shuì jué shí 。
qǐ zuò sī liáng gēng wú shì , shēn xīn ān lè fù shuí zhī ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.