Traditional

睡起已亭午終日涼甚有賦

飯罷頹然付一床,曠懷真足傲羲皇。
松棚盡日常如暮,荷沼無風亦自香。
倚杖月生人影瘦,岸巾露透發根涼。
頗聞王旅徂征近,敷水條山興已狂。

Simplified

睡起已亭午终日凉甚有赋

饭罢颓然付一床,旷怀真足傲羲皇。
松棚尽日常如暮,荷沼无风亦自香。
倚杖月生人影瘦,岸巾露透发根凉。
颇闻王旅徂征近,敷水条山兴已狂。

Pronunciation

shuì qǐ yǐ tíng wǔ zhōng rì liáng shèn yǒu fù

fàn bà tuí rán fù yī chuáng , kuàng huái zhēn zú ào xī huáng 。
sōng péng jìn rì cháng rú mù , hé zhǎo wú fēng yì zì xiāng 。
yǐ zhàng yuè shēng rén yǐng shòu , àn jīn lù tòu fā gēn liáng 。
pō wén wáng lǚ cú zhēng jìn , fū shuǐ tiáo shān xīng yǐ kuáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.