Traditional

知足吟 和崔十八未貧作。

不種一隴田,倉中有余粟。
不采一枝桑,箱中有余服。
官閑離憂責,身泰無羈束。
中人百戶稅,賓客一年祿。
樽中不乏酒,籬下仍多菊。
是物皆有余,非心無所欲。
吟君未貧作,因歌知足曲。
自問此時心,不足何時足?

Simplified

知足吟 和崔十八未贫作。

不种一陇田,仓中有余粟。
不采一枝桑,箱中有余服。
官闲离忧责,身泰无羁束。
中人百户税,宾客一年禄。
樽中不乏酒,篱下仍多菊。
是物皆有余,非心无所欲。
吟君未贫作,因歌知足曲。
自问此时心,不足何时足?

Pronunciation

zhī zú yín hé cuī shí bā wèi pín zuò 。

bù zhǒng yī lǒng tián , cāng zhōng yǒu yú sù 。
bù cǎi yī zhī sāng , xiāng zhōng yǒu yú fú 。
guān xián lí yōu zé , shēn tài wú jī shù 。
zhōng rén bǎi hù shuì , bīn kè yī nián lù 。
zūn zhōng bù fá jiǔ , lí xià réng duō jú 。
shì wù jiē yǒu yú , fēi xīn wú suǒ yù 。
yín jūn wèi pín zuò , yīn gē zhī zú qū 。
zì wèn cǐ shí xīn , bù zú hé shí zú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.