Traditional

石上藤

空山無鳥跡,何物如人意。
委曲結繩文,離披草書字。

Simplified

石上藤

空山无鸟迹,何物如人意。
委曲结绳文,离披草书字。

Pronunciation

shí shàng téng

kōng shān wú niǎo jì , hé wù rú rén yì 。
wěi qū jié shéng wén , lí pī cǎo shū zì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.