Traditional

祝英臺/祝英臺近

小池塘,閑院落,薄薄見山影。
楊柳風來,吹徹醉魂醒。
有時低按秦箏,高歌水調,落花外,紛紛人境。
猛深省。
但有竹屋三間,蓮田二頃。
便可休官,日對漏壺永。
假饒是,紅杏尚書,碧桃學士,買不得,朱顏芳景。

Simplified

祝英台/祝英台近

小池塘,闲院落,薄薄见山影。
杨柳风来,吹彻醉魂醒。
有时低按秦筝,高歌水调,落花外,纷纷人境。
猛深省。
但有竹屋三间,莲田二顷。
便可休官,日对漏壶永。
假饶是,红杏尚书,碧桃学士,买不得,朱颜芳景。

Pronunciation

zhù yīng tái / zhù yīng tái jìn

xiǎo chí táng , xián yuàn luò , báo báo jiàn shān yǐng 。
yáng liǔ fēng lái , chuī chè zuì hún xǐng 。
yǒu shí dī àn qín zhēng , gāo gē shuǐ diào , luò huā wài , fēn fēn rén jìng 。
měng shēn shěng 。
dàn yǒu zhú wū sān jiān , lián tián èr qǐng 。
biàn kě xiū guān , rì duì lòu hú yǒng 。
jiǎ ráo shì , hóng xìng shàng shū , bì táo xué shì , mǎi bù dé , zhū yán fāng jǐng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.