Traditional

禪智寺上方懷演和尚,寺即和尚所創

絕巘東林寺,高僧惠遠公。
買園隋苑下,持缽楚城中。
鬥極千燈近,煙波萬井通。
遠山低月殿,寒木露花宮。
紺宇焚香凈,滄洲擺霧空。
雁來秋色裏,曙起早潮東。
飛錫今何在,蒼生待發蒙。
白雲翻送客,庭樹自辭風。
舍筏追開士,回舟狎釣翁。
平生江海意,惟共白鷗同。

Simplified

禅智寺上方怀演和尚,寺即和尚所创

绝巘东林寺,高僧惠远公。
买园隋苑下,持钵楚城中。
斗极千灯近,烟波万井通。
远山低月殿,寒木露花宫。
绀宇焚香净,沧洲摆雾空。
雁来秋色里,曙起早潮东。
飞锡今何在,苍生待发蒙。
白云翻送客,庭树自辞风。
舍筏追开士,回舟狎钓翁。
平生江海意,惟共白鸥同。

Pronunciation

chán zhì sì shàng fāng huái yǎn hé shàng , sì jí hé shàng suǒ chuàng

jué yǎn dōng lín sì , gāo sēng huì yuǎn gōng 。
mǎi yuán suí yuàn xià , chí bō chǔ chéng zhōng 。
dǒu jí qiān dēng jìn , yān bō wàn jǐng tōng 。
yuǎn shān dī yuè diàn , hán mù lù huā gōng 。
gàn yǔ fén xiāng jìng , cāng zhōu bǎi wù kōng 。
yàn lái qiū sè lǐ , shǔ qǐ zǎo cháo dōng 。
fēi xī jīn hé zài , cāng shēng dài fā mēng 。
bái yún fān sòng kè , tíng shù zì cí fēng 。
shè fá zhuī kāi shì , huí zhōu xiá diào wēng 。
píng shēng jiāng hǎi yì , wéi gòng bái ōu tóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.