Traditional

離別難

綠楊陌上送行人,馬去東回一望塵。
不覺別時紅淚盡,歸來無可更沾巾。

Simplified

离别难

绿杨陌上送行人,马去东回一望尘。
不觉别时红泪尽,归来无可更沾巾。

Pronunciation

lí bié nán

lǜ yáng mò shàng sòng xíng rén , mǎ qù dōng huí yī wàng chén 。
bù jué bié shí hóng lèi jìn , guī lái wú kě gēng zhān jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.