Traditional

離嘉州宿平羌

初挈囊衣宿水村,蕭然一掃舊巢痕。
本來信手忘工拙,卻為無心少怨恩。
自笑遠遊諳馬上,已營小築老雲根。
淡煙疏雨平羌路,便恐從今入夢魂。

Simplified

离嘉州宿平羌

初挈囊衣宿水村,萧然一扫旧巢痕。
本来信手忘工拙,却为无心少怨恩。
自笑远游谙马上,已营小筑老云根。
淡烟疏雨平羌路,便恐从今入梦魂。

Pronunciation

lí jiā zhōu sù píng qiāng

chū qiè náng yī sù shuǐ cūn , xiāo rán yī sǎo jiù cháo hén 。
běn lái xìn shǒu wàng gōng zhuō , què wéi wú xīn shǎo yuàn ēn 。
zì xiào yuǎn yóu ān mǎ shàng , yǐ yíng xiǎo zhù lǎo yún gēn 。
dàn yān shū yǔ píng qiāng lù , biàn kǒng cóng jīn rù mèng hún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.