Traditional

秋興

暮境何堪與病遭,西風落葉擁亭臮。
極知世上人情惡,且放江邊醉眼高。
應俗紛紛何日了,詠詩混混寄吾豪。
碧油金鎖平生意,未許人言學楚騷。

Simplified

秋兴

暮境何堪与病遭,西风落叶拥亭臮。
极知世上人情恶,且放江边醉眼高。
应俗纷纷何日了,咏诗混混寄吾豪。
碧油金锁平生意,未许人言学楚骚。

Pronunciation

qiū xīng

mù jìng hé kān yǔ bìng zāo , xī fēng luò yè yōng tíng jì 。
jí zhī shì shàng rén qíng è , qiě fàng jiāng biān zuì yǎn gāo 。
yīng sú fēn fēn hé rì liǎo , yǒng shī hùn hùn jì wú háo 。
bì yóu jīn suǒ píng shēng yì , wèi xǔ rén yán xué chǔ sāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.