Traditional

秋懷十首以竹藥閉深院琴樽開小軒為韻

短裘入重雲,長鑱求靈藥。
人葠四體具,狗杞群吠惡。
采實去條枚,摘花棄跗萼。
長嘯忽躡空,天臺赴幽約。

Simplified

秋怀十首以竹药闭深院琴樽开小轩为韵

短裘入重云,长鑱求灵药。
人葠四体具,狗杞群吠恶。
采实去条枚,摘花弃跗萼。
长啸忽蹑空,天台赴幽约。

Pronunciation

qiū huái shí shǒu yǐ zhú yào bì shēn yuàn qín zūn kāi xiǎo xuān wéi yùn

duǎn qiú rù zhòng yún , cháng chán qiú líng yào 。
rén shēn sì tǐ jù , gǒu qǐ qún fèi è 。
cǎi shí qù tiáo méi , zhāi huā qì fū è 。
cháng xiào hū niè kōng , tiān tái fù yōu yuē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.