Traditional

秋懷十首以竹藥閉深院琴樽開小軒為韻

吾道久寂寞,不絕如一綿。
至人隱市麈,我輩何由見?
安得世外士,與之共談醼?
僧話亦或佳,聊可過竹院。

Simplified

秋怀十首以竹药闭深院琴樽开小轩为韵

吾道久寂寞,不绝如一绵。
至人隐市麈,我辈何由见?
安得世外士,与之共谈醼?
僧话亦或佳,聊可过竹院。

Pronunciation

qiū huái shí shǒu yǐ zhú yào bì shēn yuàn qín zūn kāi xiǎo xuān wéi yùn

wú dào jiǔ jì mò , bù jué rú yī mián 。
zhì rén yǐn shì zhǔ , wǒ bèi hé yóu jiàn ?
ān dé shì wài shì , yǔ zhī gòng tán yàn ?
sēng huà yì huò jiā , liáo kě guò zhú yuàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.