Traditional

秋思

夕照紅於燒,晴空碧勝藍。
獸形雲不一,弓勢月初三。
雁思來天北,砧愁滿水南。
蕭條秋氣味,未老已深諳。

Simplified

秋思

夕照红于烧,晴空碧胜蓝。
兽形云不一,弓势月初三。
雁思来天北,砧愁满水南。
萧条秋气味,未老已深谙。

Pronunciation

qiū sī

xī zhào hóng yú shāo , qíng kōng bì shèng lán 。
shòu xíng yún bù yī , gōng shì yuè chū sān 。
yàn sī lái tiān běi , zhēn chóu mǎn shuǐ nán 。
xiāo tiáo qiū qì wèi , wèi lǎo yǐ shēn ān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.