Traditional

秋思

傍縣人來涕泗翻,蝗災暴虎不堪言。
天心似為衰翁地,飽食安眠獨北村。

Simplified

秋思

傍县人来涕泗翻,蝗灾暴虎不堪言。
天心似为衰翁地,饱食安眠独北村。

Pronunciation

qiū sī

bàng xiàn rén lái tì sì fān , huáng zāi bào hǔ bù kān yán 。
tiān xīn sì wéi shuāi wēng dì , bǎo shí ān mián dú běi cūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.