Traditional

秋思

虛極靜篤道乃見,仁至義盡余可憂。
名山采藥恐未免,策蹇孰能從我遊?

Simplified

秋思

虚极静笃道乃见,仁至义尽余可忧。
名山采药恐未免,策蹇孰能从我游?

Pronunciation

qiū sī

xū jí jìng dǔ dào nǎi jiàn , rén zhì yì jìn yú kě yōu 。
míng shān cǎi yào kǒng wèi miǎn , cè jiǎn shú néng cóng wǒ yóu ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.