Traditional

秋怨

長信多秋氣,昭陽借月華。
那堪閉永巷,聞道選良家。

Simplified

秋怨

长信多秋气,昭阳借月华。
那堪闭永巷,闻道选良家。

Pronunciation

qiū yuàn

cháng xìn duō qiū qì , zhāo yáng jiè yuè huá 。
nà kān bì yǒng xiàng , wén dào xuǎn liáng jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.