Traditional

秋日與張賓客舒著作同遊龍門,醉中狂歌,凡

秋天高高秋光清,秋風裊裊秋蟲鳴。
嵩峰餘霞錦綺卷,伊水細浪鱗甲生。
洛陽閑客知無數,少出遊山多在城。
商嶺老人自追逐,蓬丘逸士相逢迎。
南出鼎門十八裏,莊店邐迤橋道平。
不寒不熱好時節,鞍馬穩快衣衫輕。
並轡踟躕下西岸,扣舷容與繞中汀。
開懷曠達無所系,觸目勝絕不可名。
荷衰欲黃荇猶綠,魚樂自躍鷗不驚。
翠藻蔓長孔雀尾,彩船櫓急寒雁聲。
家醞一壺白玉液,野花數把黃金英。
晝遊四看西日暮,夜話三及東方明。
暫停杯觴輟吟詠,我有狂言君試聽。
丈夫一生有二誌,兼濟獨善難得並。
不能救療生民病,即須先濯塵土纓。
況吾頭白眼已暗,終日戚促何所成。
不如展眉開口笑,龍門醉臥香山行。

Simplified

秋日与张宾客舒著作同游龙门,醉中狂歌,凡

秋天高高秋光清,秋风袅袅秋虫鸣。
嵩峰馀霞锦绮卷,伊水细浪鳞甲生。
洛阳闲客知无数,少出游山多在城。
商岭老人自追逐,蓬丘逸士相逢迎。
南出鼎门十八里,庄店逦迤桥道平。
不寒不热好时节,鞍马稳快衣衫轻。
并辔踟蹰下西岸,扣舷容与绕中汀。
开怀旷达无所系,触目胜绝不可名。
荷衰欲黄荇犹绿,鱼乐自跃鸥不惊。
翠藻蔓长孔雀尾,彩船橹急寒雁声。
家酝一壶白玉液,野花数把黄金英。
昼游四看西日暮,夜话三及东方明。
暂停杯觞辍吟咏,我有狂言君试听。
丈夫一生有二志,兼济独善难得并。
不能救疗生民病,即须先濯尘土缨。
况吾头白眼已暗,终日戚促何所成。
不如展眉开口笑,龙门醉卧香山行。

Pronunciation

qiū rì yǔ zhāng bīn kè shū zhù zuò tóng yóu lóng mén , zuì zhōng kuáng gē , fán

qiū tiān gāo gāo qiū guāng qīng , qiū fēng niǎo niǎo qiū chóng míng 。
sōng fēng yú xiá jǐn qǐ juàn , yī shuǐ xì làng lín jiǎ shēng 。
luò yáng xián kè zhī wú shù , shǎo chū yóu shān duō zài chéng 。
shāng lǐng lǎo rén zì zhuī zhú , péng qiū yì shì xiāng féng yíng 。
nán chū dǐng mén shí bā lǐ , zhuāng diàn lǐ yǐ qiáo dào píng 。
bù hán bù rè hǎo shí jié , ān mǎ wěn kuài yī shān qīng 。
bìng pèi chí chú xià xī àn , kòu xián róng yǔ rào zhōng tīng 。
kāi huái kuàng dá wú suǒ xì , chù mù shèng jué bù kě míng 。
hé shuāi yù huáng xìng yóu lǜ , yú lè zì yuè ōu bù jīng 。
cuì zǎo wàn cháng kǒng què wěi , cǎi chuán lǔ jí hán yàn shēng 。
jiā yùn yī hú bái yù yè , yě huā shù bǎ huáng jīn yīng 。
zhòu yóu sì kàn xī rì mù , yè huà sān jí dōng fāng míng 。
zàn tíng bēi shāng chuò yín yǒng , wǒ yǒu kuáng yán jūn shì tīng 。
zhàng fū yī shēng yǒu èr zhì , jiān jì dú shàn nán dé bìng 。
bù néng jiù liáo shēng mín bìng , jí xū xiān zhuó chén tǔ yīng 。
kuàng wú tóu bái yǎn yǐ àn , zhōng rì qī cù hé suǒ chéng 。
bù rú zhǎn méi kāi kǒu xiào , lóng mén zuì wò xiāng shān xíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.