Traditional

秋日出遊戲作

箬帽蓑衣自道宜,不論晴雨著無時。
半醒半醉人爭看,是聖是凡誰得知?

Simplified

秋日出游戏作

箬帽蓑衣自道宜,不论晴雨著无时。
半醒半醉人争看,是圣是凡谁得知?

Pronunciation

qiū rì chū yóu xì zuò

ruò mào suō yī zì dào yí , bù lùn qíng yǔ zhù wú shí 。
bàn xǐng bàn zuì rén zhēng kàn , shì shèng shì fán shuí dé zhī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.