Traditional

秋日山居晏起

年年睡債苦相關,好夢長隨苦角殘。
作意歸來償宿負,透窗遮莫已三竿。

Simplified

秋日山居晏起

年年睡债苦相关,好梦长随苦角残。
作意归来偿宿负,透窗遮莫已三竿。

Pronunciation

qiū rì shān jū yàn qǐ

nián nián shuì zhài kǔ xiāng guān , hǎo mèng cháng suí kǔ jiǎo cán 。
zuò yì guī lái cháng sù fù , tòu chuāng zhē mò yǐ sān gān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.