Traditional

秋日郊居

魚鹹滿缶酒新篘,處處吳歌起隴頭。
上客已隨新雁到,晚禾猶待薄霜收。

Simplified

秋日郊居

鱼咸满缶酒新篘,处处吴歌起陇头。
上客已随新雁到,晚禾犹待薄霜收。

Pronunciation

qiū rì jiāo jū

yú xián mǎn fǒu jiǔ xīn chōu , chǔ chǔ wú gē qǐ lǒng tóu 。
shàng kè yǐ suí xīn yàn dào , wǎn hé yóu dài báo shuāng shōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.