Traditional

秋旦

將旦溪風急,新秋天宇寬。
涼生豎裁褐,爽入縮縫冠。
拊翼雞頻唱,爭枝雀正讙。
一簞吾已足,芋豆亦加餐。

Simplified

秋旦

将旦溪风急,新秋天宇宽。
凉生竖裁褐,爽入缩缝冠。
拊翼鸡频唱,争枝雀正讙。
一箪吾已足,芋豆亦加餐。

Pronunciation

qiū dàn

jiāng dàn xī fēng jí , xīn qiū tiān yǔ kuān 。
liáng shēng shù cái hè , shuǎng rù suō féng guān 。
fǔ yì jī pín chàng , zhēng zhī què zhèng huān 。
yī dān wú yǐ zú , yù dòu yì jiā cān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.