Traditional

秋晚書感

犧象初心豈願才,溝中雖斷不須哀。
吾生自信雲舒卷,客態誰論燕去來?
夕露正看沾草棘,晨霜已見落楸槐。
耄年閉戶真無憾,葑火更闌熟芋魁。

Simplified

秋晚书感

牺象初心岂愿才,沟中虽断不须哀。
吾生自信云舒卷,客态谁论燕去来?
夕露正看沾草棘,晨霜已见落楸槐。
耄年闭户真无憾,葑火更阑熟芋魁。

Pronunciation

qiū wǎn shū gǎn

xī xiàng chū xīn qǐ yuàn cái , gōu zhōng suī duàn bù xū āi 。
wú shēng zì xìn yún shū juàn , kè tài shuí lùn yàn qù lái ?
xī lù zhèng kàn zhān cǎo jí , chén shuāng yǐ jiàn luò qiū huái 。
mào nián bì hù zhēn wú hàn , fēng huǒ gēng lán shú yù kuí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.