Traditional

秋晚病起

心靜病良已,翛然巾履輕。
灰深地爐暖,日出紙窗明。
宿雨全消瘴,新霜剩得晴。
井梧殊可念,無葉送秋聲。

Simplified

秋晚病起

心静病良已,翛然巾履轻。
灰深地炉暖,日出纸窗明。
宿雨全消瘴,新霜剩得晴。
井梧殊可念,无叶送秋声。

Pronunciation

qiū wǎn bìng qǐ

xīn jìng bìng liáng yǐ , xiāo rán jīn lǚ qīng 。
huī shēn dì lú nuǎn , rì chū zhǐ chuāng míng 。
sù yǔ quán xiāo zhàng , xīn shuāng shèng dé qíng 。
jǐng wú shū kě niàn , wú yè sòng qiū shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.