Traditional

秋暑夜起追涼

道士磯邊浪蹴天,郎官湖上月侵船。
暮年自度無因到,且與沙鷗作後緣。

Simplified

秋暑夜起追凉

道士矶边浪蹴天,郎官湖上月侵船。
暮年自度无因到,且与沙鸥作後缘。

Pronunciation

qiū shǔ yè qǐ zhuī liáng

dào shì jī biān làng cù tiān , láng guān hú shàng yuè qīn chuán 。
mù nián zì dù wú yīn dào , qiě yǔ shā ōu zuò hòu yuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.