Traditional

秋望

千裏郊原俯莽蒼,三江煙水接微茫。
橫林蟲鏤無全葉,新雁風驚有斷行。
神禹祠庭遺劍佩,先秦金石古文章。
一尊莫恨盤餐薄,終勝登樓憶故鄉。

Simplified

秋望

千里郊原俯莽苍,三江烟水接微茫。
横林虫镂无全叶,新雁风惊有断行。
神禹祠庭遗剑佩,先秦金石古文章。
一尊莫恨盘餐薄,终胜登楼忆故乡。

Pronunciation

qiū wàng

qiān lǐ jiāo yuán fǔ mǎng cāng , sān jiāng yān shuǐ jiē wēi máng 。
héng lín chóng lòu wú quán yè , xīn yàn fēng jīng yǒu duàn xíng 。
shén yǔ cí tíng yí jiàn pèi , xiān qín jīn shí gǔ wén zhāng 。
yī zūn mò hèn pán cān báo , zhōng shèng dēng lóu yì gù xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.