Traditional

秋樹

秋風一夜吹橋樹,明日來看已非故。
吳中九月霜尚薄,落葉半隨飛鳥去。
老人心事感雕零,隻欲逢秋醉不醒。
範寬用意真難解,偏寫丹楓作畫屏。

Simplified

秋树

秋风一夜吹桥树,明日来看已非故。
吴中九月霜尚薄,落叶半随飞鸟去。
老人心事感凋零,只欲逢秋醉不醒。
范宽用意真难解,偏写丹枫作画屏。

Pronunciation

qiū shù

qiū fēng yī yè chuī qiáo shù , míng rì lái kàn yǐ fēi gù 。
wú zhōng jiǔ yuè shuāng shàng báo , luò yè bàn suí fēi niǎo qù 。
lǎo rén xīn shì gǎn diāo líng , zhī yù féng qiū zuì bù xǐng 。
fàn kuān yòng yì zhēn nán jiě , piān xiě dān fēng zuò huà píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.