Traditional

秋槿

風露颯已冷,天色亦黃昏。
中庭有槿花,榮落同一晨。
秋開已寂寞,夕隕何紛紛。
正憐少顏色,復嘆不逡巡。
感此因念彼,懷哉聊一陳。
男兒老富貴,女子晚婚姻。
頭白始得誌,色衰方事人。
後時不獲已,安得如青春?

Simplified

秋槿

风露飒已冷,天色亦黄昏。
中庭有槿花,荣落同一晨。
秋开已寂寞,夕陨何纷纷。
正怜少颜色,复叹不逡巡。
感此因念彼,怀哉聊一陈。
男儿老富贵,女子晚婚姻。
头白始得志,色衰方事人。
后时不获已,安得如青春?

Pronunciation

qiū jǐn

fēng lù sà yǐ lěng , tiān sè yì huáng hūn 。
zhōng tíng yǒu jǐn huā , róng luò tóng yī chén 。
qiū kāi yǐ jì mò , xī yǔn hé fēn fēn 。
zhèng lián shǎo yán sè , fù tàn bù qūn xún 。
gǎn cǐ yīn niàn bǐ , huái zāi liáo yī chén 。
nán ér lǎo fù guì , nǚ zǐ wǎn hūn yīn 。
tóu bái shǐ dé zhì , sè shuāi fāng shì rén 。
hòu shí bù huò yǐ , ān dé rú qīng chūn ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.