Traditional

秋蟲

切切暗窗下,喓喓深草裏。
秋天思婦心,雨夜愁人耳。

Simplified

秋虫

切切暗窗下,喓喓深草里。
秋天思妇心,雨夜愁人耳。

Pronunciation

qiū chóng

qiē qiē àn chuāng xià , yāo yāo shēn cǎo lǐ 。
qiū tiān sī fù xīn , yǔ yè chóu rén ěr 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.