Traditional

秋雨益涼寫興

秋氣蕭蕭暑已歸,晚雲更送雨霏微。
床收珍簟敷菅席,笥疊纖絺換熟衣。
遣醉縱橫馳筆陣,乘閑談笑解棋圍。
出門未免流年嘆,又見湖邊木葉飛。

Simplified

秋雨益凉写兴

秋气萧萧暑已归,晚云更送雨霏微。
床收珍簟敷菅席,笥叠纤絺换熟衣。
遣醉纵横驰笔阵,乘闲谈笑解棋围。
出门未免流年叹,又见湖边木叶飞。

Pronunciation

qiū yǔ yì liáng xiě xīng

qiū qì xiāo xiāo shǔ yǐ guī , wǎn yún gēng sòng yǔ fēi wēi 。
chuáng shōu zhēn diàn fū jiān xí , sì dié xiān chī huàn shú yī 。
qiǎn zuì zòng héng chí bǐ zhèn , chéng xián tán xiào jiě qí wéi 。
chū mén wèi miǎn liú nián tàn , yòu jiàn hú biān mù yè fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.