Traditional

租稅

占星起飯犢,待月出輸租。
遇嶮頻呼侶,扶轅數戒奴。
畏饑懷餅餌,愁雪備薪樗。
意象今誰識?
當年賦兩都。

Simplified

租税

占星起饭犊,待月出输租。
遇嶮频呼侣,扶辕数戒奴。
畏饥怀饼饵,愁雪备薪樗。
意象今谁识?
当年赋两都。

Pronunciation

zū shuì

zhān xīng qǐ fàn dú , dài yuè chū shū zū 。
yù xiǎn pín hū lǚ , fú yuán shù jiè nú 。
wèi jī huái bǐng ěr , chóu xuě bèi xīn chū 。
yì xiàng jīn shuí shí ?
dāng nián fù liǎng dū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.