Traditional

秦中吟十首序

貞元,元和之際,予在長安,聞見之間,有足悲者。
因直歌其事,命為秦中吟

Simplified

秦中吟十首序

贞元,元和之际,予在长安,闻见之间,有足悲者。
因直歌其事,命为秦中吟

Pronunciation

qín zhōng yín shí shǒu xù

zhēn yuán , yuán hé zhī jì , yú zài cháng ān , wén jiàn zhī jiān , yǒu zú bēi zhě 。
yīn zhí gē qí shì , mìng wéi qín zhōng yín

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.