Traditional

秦吉了

秦吉了,出南中,彩毛青黑花頸紅。
耳聰心慧舌端巧,鳥語人言無不通。
昨日長爪鳶,今朝大嘴鳥。
鳶捎乳燕一窠覆,烏琢母雞雙眼枯。
雞號墮地燕驚去,然後拾卵攫其雛。
豈無雕與鶚?
嗉中肉飽不肯搏。
亦有鸞鶴群,閑立揚高如不聞。
秦吉了,人雲爾是能言鳥,豈不見雞燕之冤苦?
吾聞鳳凰百鳥主,爾竟不為鳳凰之前致一言,安用噪噪閑言語。

Simplified

秦吉了

秦吉了,出南中,彩毛青黑花颈红。
耳聪心慧舌端巧,鸟语人言无不通。
昨日长爪鸢,今朝大嘴鸟。
鸢捎乳燕一窠覆,乌琢母鸡双眼枯。
鸡号堕地燕惊去,然后拾卵攫其雏。
岂无雕与鹗?
嗉中肉饱不肯搏。
亦有鸾鹤群,闲立扬高如不闻。
秦吉了,人云尔是能言鸟,岂不见鸡燕之冤苦?
吾闻凤凰百鸟主,尔竟不为凤凰之前致一言,安用噪噪闲言语。

Pronunciation

qín jí liǎo

qín jí liǎo , chū nán zhōng , cǎi máo qīng hēi huā jǐng hóng 。
ěr cōng xīn huì shé duān qiǎo , niǎo yǔ rén yán wú bù tōng 。
zuó rì cháng zhǎo yuān , jīn zhāo dà zuǐ niǎo 。
yuān shāo rǔ yàn yī kē fù , wū zhuó mǔ jī shuāng yǎn kū 。
jī hào duò dì yàn jīng qù , rán hòu shí luǎn jué qí chú 。
qǐ wú diāo yǔ è ?
sù zhōng ròu bǎo bù kěn bó 。
yì yǒu luán hè qún , xián lì yáng gāo rú bù wén 。
qín jí liǎo , rén yún ěr shì néng yán niǎo , qǐ bù jiàn jī yàn zhī yuān kǔ ?
wú wén fèng huáng bǎi niǎo zhǔ , ěr jìng bù wéi fèng huáng zhī qián zhì yī yán , ān yòng zào zào xián yán yǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.