Traditional

移家入新宅

移家入新宅,罷郡有余資。
既可避燥濕,復免憂寒饑。
疾平未還假,官閑得分司。
幸有祿俸在,而無職役羈。
清旦盥漱畢,開軒卷簾幃。
家人及雞犬,隨我亦熙熙。
取興或寄酒,放情不過詩。
何必苦修道,此即是無為。
外累信已遣,中懷時有思。
有思一何遠,默坐低雙眉。
十載囚竄客,萬裏征戍兒。
春朝鎖籠鳥,冬夜支床龜。
驛馬走四蹄,痛酸無歇期。
碨牛封兩目,閽閉何人知。
誰能脫放去,四散任所之。
各得適其性,如吾今日時。

Simplified

移家入新宅

移家入新宅,罢郡有余资。
既可避燥湿,复免忧寒饥。
疾平未还假,官闲得分司。
幸有禄俸在,而无职役羁。
清旦盥漱毕,开轩卷帘帏。
家人及鸡犬,随我亦熙熙。
取兴或寄酒,放情不过诗。
何必苦修道,此即是无为。
外累信已遣,中怀时有思。
有思一何远,默坐低双眉。
十载囚窜客,万里征戍儿。
春朝锁笼鸟,冬夜支床龟。
驿马走四蹄,痛酸无歇期。
碨牛封两目,阍闭何人知。
谁能脱放去,四散任所之。
各得适其性,如吾今日时。

Pronunciation

yí jiā rù xīn zhái

yí jiā rù xīn zhái , bà jùn yǒu yú zī 。
jì kě bì zào shī , fù miǎn yōu hán jī 。
jí píng wèi huán jiǎ , guān xián dé fēn sī 。
xìng yǒu lù fèng zài , ér wú zhí yì jī 。
qīng dàn guàn shù bì , kāi xuān juàn lián wéi 。
jiā rén jí jī quǎn , suí wǒ yì xī xī 。
qǔ xīng huò jì jiǔ , fàng qíng bù guò shī 。
hé bì kǔ xiū dào , cǐ jí shì wú wéi 。
wài léi xìn yǐ qiǎn , zhōng huái shí yǒu sī 。
yǒu sī yī hé yuǎn , mò zuò dī shuāng méi 。
shí zài qiú cuàn kè , wàn lǐ zhēng shù ér 。
chūn zhāo suǒ lóng niǎo , dōng yè zhī chuáng guī 。
yì mǎ zǒu sì tí , tòng suān wú xiē qī 。
wěi niú fēng liǎng mù , hūn bì hé rén zhī 。
shuí néng tuō fàng qù , sì sàn rèn suǒ zhī 。
gè dé shì qí xìng , rú wú jīn rì shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.