Traditional

空梁落燕泥

卷幕參差燕,常銜濁水泥。
為黏珠履跡,未等畫梁齊。
舊點痕猶淺,新巢緝尚低。
不緣頻上落,那得此飛棲。

Simplified

空梁落燕泥

卷幕参差燕,常衔浊水泥。
为黏珠履迹,未等画梁齐。
旧点痕犹浅,新巢缉尚低。
不缘频上落,那得此飞栖。

Pronunciation

kōng liáng luò yàn ní

juàn mù cān chà yàn , cháng xián zhuó shuǐ ní 。
wéi nián zhū lǚ jì , wèi děng huà liáng qí 。
jiù diǎn hén yóu qiǎn , xīn cháo jī shàng dī 。
bù yuán pín shàng luò , nà dé cǐ fēi qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.