Traditional

答蔔者

病眼昏似夜,衰鬢颯如秋。
除卻須衣食,平生百事休。
知君善易者,問我決疑不。
不蔔非他故,人間無所求。

Simplified

答卜者

病眼昏似夜,衰鬓飒如秋。
除却须衣食,平生百事休。
知君善易者,问我决疑不。
不卜非他故,人间无所求。

Pronunciation

dá bǔ zhě

bìng yǎn hūn sì yè , shuāi bìn sà rú qiū 。
chú què xū yī shí , píng shēng bǎi shì xiū 。
zhī jūn shàn yì zhě , wèn wǒ jué yí bù 。
bù bǔ fēi tā gù , rén jiān wú suǒ qiú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.