Traditional

策杖

山翁老病入腰膂,坐覺諸兒行步奔。
暫出衡門須策杖,千回上樹更堪論!

Simplified

策杖

山翁老病入腰膂,坐觉诸儿行步奔。
暂出衡门须策杖,千回上树更堪论!

Pronunciation

cè zhàng

shān wēng lǎo bìng rù yāo lǚ , zuò jué zhū ér xíng bù bēn 。
zàn chū héng mén xū cè zhàng , qiān huí shàng shù gēng kān lùn !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.