Traditional

簡簡吟

蘇家小女名簡簡,芙蓉花腮柳葉眼。
十一把鏡學點妝,十二抽針能繡裳。
十三行坐事調品,不肯迷頭白地藏。
玲瓏雲髻生菜樣,飄搖風袖薔薇香。
殊姿異態不可狀,忽忽轉動如有光。
二月繁霜殺桃李,明年欲嫁今年死。
丈人阿母勿悲啼,此女不是凡夫妻。
恐是天仙謫人世,隻合人間十三歲。
大都好物不堅牢,彩雲易散琉璃脆。

Simplified

简简吟

苏家小女名简简,芙蓉花腮柳叶眼。
十一把镜学点妆,十二抽针能绣裳。
十三行坐事调品,不肯迷头白地藏。
玲珑云髻生菜样,飘摇风袖蔷薇香。
殊姿异态不可状,忽忽转动如有光。
二月繁霜杀桃李,明年欲嫁今年死。
丈人阿母勿悲啼,此女不是凡夫妻。
恐是天仙谪人世,只合人间十三岁。
大都好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。

Pronunciation

jiǎn jiǎn yín

sū jiā xiǎo nǚ míng jiǎn jiǎn , fú róng huā sāi liǔ yè yǎn 。
shí yī bǎ jìng xué diǎn zhuāng , shí èr chōu zhēn néng xiù cháng 。
shí sān xíng zuò shì diào pǐn , bù kěn mí tóu bái dì cáng 。
líng lóng yún jì shēng cài yàng , piāo yáo fēng xiù qiáng wēi xiāng 。
shū zī yì tài bù kě zhuàng , hū hū zhuǎn dòng rú yǒu guāng 。
èr yuè fán shuāng shā táo lǐ , míng nián yù jià jīn nián sǐ 。
zhàng rén ā mǔ wù bēi tí , cǐ nǚ bù shì fán fū qī 。
kǒng shì tiān xiān zhé rén shì , zhī hé rén jiān shí sān suì 。
dà dū hǎo wù bù jiān láo , cǎi yún yì sàn liú lí cuì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.