Traditional

紫藤

藤花紫蒙茸,藤葉青扶疏。
誰謂好顏色,而為害有余。
下如蛇屈盤,上若繩縈紆。
可憐中間樹,束縛成枯株。
柔蔓不自勝,裊裊掛空虛。
豈知纏樹木,千夫力不如。
先柔後為害,有似諛佞徒。
附著君權勢,君迷不肯誅。
又如妖婦人,綢繆蠱其夫。
奇邪壞人室,夫惑不能除。
寄言邦與家,所慎在其初。
毫末不早辨,滋蔓信難圖。
願以藤為誡,銘之於座隅。

Simplified

紫藤

藤花紫蒙茸,藤叶青扶疏。
谁谓好颜色,而为害有余。
下如蛇屈盘,上若绳萦纡。
可怜中间树,束缚成枯株。
柔蔓不自胜,袅袅挂空虚。
岂知缠树木,千夫力不如。
先柔后为害,有似谀佞徒。
附著君权势,君迷不肯诛。
又如妖妇人,绸缪蛊其夫。
奇邪坏人室,夫惑不能除。
寄言邦与家,所慎在其初。
毫末不早辨,滋蔓信难图。
愿以藤为诫,铭之于座隅。

Pronunciation

zǐ téng

téng huā zǐ mēng róng , téng yè qīng fú shū 。
shuí wèi hǎo yán sè , ér wéi hài yǒu yú 。
xià rú shé qū pán , shàng ruò shéng yíng yū 。
kě lián zhōng jiān shù , shù fù chéng kū zhū 。
róu wàn bù zì shèng , niǎo niǎo guà kōng xū 。
qǐ zhī chán shù mù , qiān fū lì bù rú 。
xiān róu hòu wéi hài , yǒu sì yú nìng tú 。
fù zhù jūn quán shì , jūn mí bù kěn zhū 。
yòu rú yāo fù rén , chóu móu gǔ qí fū 。
qí xié huài rén shì , fū huò bù néng chú 。
jì yán bāng yǔ jiā , suǒ shèn zài qí chū 。
háo mò bù zǎo biàn , zī wàn xìn nán tú 。
yuàn yǐ téng wéi jiè , míng zhī yú zuò yú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.