Traditional

縱筆

小兒讀書耕且養,老夫入朝仕易農。
明春史成許歸去,父子相逐歌年豐。

Simplified

纵笔

小儿读书耕且养,老夫入朝仕易农。
明春史成许归去,父子相逐歌年丰。

Pronunciation

zòng bǐ

xiǎo ér dú shū gēng qiě yǎng , lǎo fū rù zhāo shì yì nóng 。
míng chūn shǐ chéng xǔ guī qù , fù zǐ xiāng zhú gē nián fēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.