Traditional

續弦言

麟角煮為膠,續弦弦在弓。
誓將弦上箭,不射孤飛鴻。

Simplified

续弦言

麟角煮为胶,续弦弦在弓。
誓将弦上箭,不射孤飞鸿。

Pronunciation

xù xián yán

lín jiǎo zhǔ wéi jiāo , xù xián xián zài gōng 。
shì jiāng xián shàng jiàn , bù shè gū fēi hóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.