Traditional

羅江驛翠望亭讀宋景文公詩

撲馬征塵拂不開,高亭欹帽一徘徊。
蜀山地暖稀逢雪,閏歲春遲未見梅。
陂水近人無鷺下,煙林藏寺有鐘來。
宋公出牧曾題壁,錦段雖殘試剪裁。

Simplified

罗江驿翠望亭读宋景文公诗

扑马征尘拂不开,高亭欹帽一徘徊。
蜀山地暖稀逢雪,闰岁春迟未见梅。
陂水近人无鹭下,烟林藏寺有钟来。
宋公出牧曾题壁,锦段虽残试剪裁。

Pronunciation

luó jiāng yì cuì wàng tíng dú sòng jǐng wén gōng shī

pū mǎ zhēng chén fú bù kāi , gāo tíng qī mào yī pái huái 。
shǔ shān dì nuǎn xī féng xuě , rùn suì chūn chí wèi jiàn méi 。
bēi shuǐ jìn rén wú lù xià , yān lín cáng sì yǒu zhōng lái 。
sòng gōng chū mù zēng tí bì , jǐn duàn suī cán shì jiǎn cái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.